مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر

شماره تماس: 66565757 - 66435946
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه: 7 الی 19، پنج شنبه: 7 الی 17

مرکز تهران ثبت نوبت

اطلاعات تماس

شماره های تماس: ۶۶۵۶۵۷۵۷ – ۶۶۴۳۵۹۴۶
برنامه حضور پزشکان لیست پزشکان
شنبه صبح دکتر ساسان وجودی (08:00 الی 12:00)، دکتر امیرحسین آقاجانی (09:00 الی 11:30)، دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه (10:00 الی 11:30)، دکتر محمود بابائی (08:00 الی 11:00)،
عصر نسیم کوهستانی (16:00 الی 18:00)، دکتر احمد شجاعی باغینی (15:30 الی 18:30)، دکتر سید جلیل نقیب (16:00 الی 17:30)،
یکشنبه صبح دکتر امین الله نیک اقبالی (09:00 الی 10:30)، دکتر مرتضی نجفی (09:00 الی 11:00)، دکتر باقر زهاوی (09:00 الی 10:30)، دکتر محسن رحمتی کامل (08:00 الی 09:00)،
عصر دکتر سید جلیل نقیب (17:00 الی 18:00)، دکتر حسین محمد ربیع (17:00 الی 18:30)،
دوشنبه صبح دکتر امین الله نیک اقبالی (09:00 الی 10:30)، دکتر محمود بابائی (08:00 الی 11:30)،
عصر دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه (15:30 الی 17:30)، دکتر احمد شجاعی باغینی (15:30 الی 18:30)، دکتر تافگه محمدی (16:00 الی 18:00)،
سه شنبه صبح دکتر ساسان وجودی (08:00 الی 12:00)، دکتر مرتضی نجفی (09:00 الی 11:00)،
عصر دکتر حمیدرضا ذبیحی یگانه (16:00 الی 18:00)،
چهارشنبه صبح دکتر سید جلیل نقیب (09:40 الی 12:00)،
عصر دکتر امیر خبری (16:00 الی 18:00)، دکتر خسرو جدیدی (14:00 الی 18:00)،
پنج شنبه صبح دکتر امیر خبری (09:00 الی 11:00)، دکتر امیرحسین آقاجانی (09:00 الی 12:00)، دکتر ساسان وجودی (08:00 الی 12:00)،
عصر